OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW AIKON

Obowiązujące od dnia 07.06.2023


I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw określają zasady współpracy stron w transakcjach dotyczących sprzedaży produktów AIKON dla każdego kontrahenta będącego PRZEDSIĘBIORCĄ.


2. Warunki sprzedaży i dostaw obowiązują w całości, chyba, że strony ustalą inne warunki w odrębnej umowie zawartej w formie pisemnej.


3. Niniejsze warunki  sprzedaży i dostaw są dostępne pod adresem https://www.aikondistribution.pl/ogolne-warunki-sprzedazy-i-dostaw-9


4. Niniejsze OWSiD są integralną częścią każdej oferty oraz zamówienia, a podjęcie współpracy w zakresie zakupu Produktów stanowi równocześnie akceptację niniejszych warunków.


DEFINICJE:


1. AIKON – oznacza AIKON DISTRIBUTION Bieg Żmuda Sp. K. z siedzibą w Bytomiu, ul.  Łagiewnicka 25, 41-902 Bytom, POLSKA, NIP: 6263015025, REGON: 243545582


2. OWSiD – oznacza niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw, regulujące zasady współpracy pomiędzy stronami w zakresie sprzedaży Produktów.


3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą posiadającą zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą, w szczególności w rozumieniu art. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211). Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej.


4. Produkty – okna PCV, aluminium, drewno, rolety, parapety, żaluzje zewnętrzne, drzwi wejściowe, bramy garażowe i inne, które są sprzedawane przez AIKON w ramach prowadzonej działalności.


5. Oferta – propozycja sprzedaży Produktów przekazana przez przedstawiciela AIKON na adres mailowy wskazany przez Klienta,


6. Zamówienie – oznacza przesłanie przez Klienta do AIKON w formie mailowej skanu Oferty wraz z podpisem i pieczątką Klienta lub czytelnym podpisem Klienta.


7. Klient – oznacza przedsiębiorcę, któremu została złożona Oferta w formie mailowej.


II. OFERTY


1. Przygotowane przez AIKON Oferty są propozycjami cenowymi i nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży - w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia Zamówienia przez potencjalnego Klienta. Do czasu złożenia Zamówienia Oferta AIKON jest ofertą szacunkową.


2. Wszystkie oferty i cenniki nie są wiążące. Kalkulacja dokonana jest w oparciu o cenę obowiązującą w dniu przedstawienia oferty i jest ona jednorazowa. Zapewnienie niezmienności cen wymaga specjalnego pisemnego potwierdzenia. Ceny Produktów wskazane przez AIKON są cenami netto.


3. Wymiary okien przekazywane przez Klienta muszą być podawane w milimetrach. AIKON nie ponosi odpowiedzialności za pomiary wykonane przez Klienta. Zamieszczone w Ofercie wymiary są wymiarami produkcyjnymi. 


4. Wiążące dla stron są wyłącznie porozumienia mailowe lub pisemne.


5. Każda Oferta zostaje sporządzona przez AIKON na podstawie danych przekazanych przez Klienta. Przyjęcie przez AIKON rozwiązania dla danego Produktu zgodnie z przekazanymi przez Klienta wymaganiami nie może stanowić podstawy do wysuwania wobec AIKON jakichkolwiek roszczeń lub uznania przez Klienta towaru za niezgodny z Zamówieniem.


6. Podstawą przygotowania Oferty jest specyfikacja techniczna okien, przesłana przez Klienta. AIKON nie przygotowuje Ofert na podstawie rysunków technicznych obiektów budowlanych.


7. AIKON może przyjąć własną interpretację specyfikacji technicznej przy tworzeniu Oferty, a Klient jest zobowiązany do jej weryfikacji i nie jest to podstawa do reklamacji.


8. Klient zobowiązany jest na etapie przygotowania Oferty podać AIKON ostateczny adres dostawy.


9. Przed akceptacją Oferty przez Klienta i złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia danych w Ofercie, w szczególności zobowiązany jest do sprawdzenia: wymiarów Produktów, ilości, kolorów, kierunków otwierania, typów szyb, akcesoriów i pozostałych elementów Oferty.


10. Akceptacja mailowa Oferty jest równoznaczna z potwierdzeniem wszystkich zamieszczonych w Ofercie danych oraz jednocześnie Klient w momencie akceptacji Oferty oświadcza, iż zapoznał się z OWSiD i akceptuje je bez zastrzeżeń.


11. Każda Oferta przekazana przez przedstawiciela AIKON jest wiążąca przez okres 14 dni  i traci ważność po tym terminie, z wyjątkiem Ofert indywidualnie ustalanych z Klientem. Modyfikacja Zamówienia przed uruchomieniem procesu produkcji Produktu może skutkować zmianą pierwotnego terminu realizacji, zmianą ceny Zamówienia lub może okazać się niemożliwa do realizacji, lub może wiązać się z koniecznością wygenerowania przez AIKON korekty Zamówienia, które będzie podlegać ponownej akceptacji mailowej przez Klienta.


12. Próbki i wzory Produktów mają charakter poglądowy w odniesieniu do jakości i kolorów, w szczególności struktura Produktów z materiałów naturalnych (drewnianych) może zawierać sęki oraz odbiegać od kolorów wskazanych w katalogach Produktów AIKON. Wszelkie różnice w tym zakresie nie są podstawą do reklamacji.


13. Strony zobowiązują się do zachowania poufności Oferty oraz wszelkich jej postanowień.


III. ZAMÓWIENIA


1. Klient składa zamówienia na Produkty AIKON przy wykorzystaniu nazewnictwa stosowanego przez AIKON.


2. Warunkiem uruchomienia Zamówienia do produkcji jest:


a) przesłanie przez Klienta akceptacji mailowej ostatecznej Oferty, poprzez wysłanie zeskanowanej Oferty wraz z podpisem i pieczątką Klienta lub czytelnym podpisem na Ofercie przygotowanej przez przedstawiciela AIKON,
b) zaksięgowanie 50 % wartości Zamówienia jako zaliczki na rachunku bankowym AIKON,
c) przekazanie AIKON adresu dostawy i danych do faktury.


3. Szacunkowy termin realizacji Zamówienia jest podawany przez przedstawiciela AIKON w formie mailowej w najkrótszym możliwym terminie po uruchomieniu produkcji. Wskazane przez AIKON dni i godziny rozładunku są orientacyjne i nie stanowią podstawy do reklamacji.


4. Status realizacji Zamówienia będzie przekazywany mailowo na bieżąco przez przedstawiciela AIKON   na adres mailowy Klienta wskazany w Ofercie.


5. Termin realizacji Zamówienia może ulec przesunięciu względem szacunkowego terminu, o którym w pkt. 4 powyżej, jeśli Zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu obłożenia na produkcji u dostawców, braku surowca u dostawców, wystąpienia siły wyższej, epidemii, strajków, pożarów, sytuacji kryzysowych u dostawców, bądź z powodu nadmiernej uciążliwości przy realizacji dostawy, za które strony uznają niewypłacalność dostawców AIKON lub ich upadłość.


6. Po uruchomieniu produkcji zamówionych przez Klienta towarów wskazanych w Zamówieniu, Zamówienie nie podlega jakimkolwiek zmianom.


7. Każde Zamówienie Klienta jest wykonane według indywidulanej specyfikacji przekazanej przez Klienta i w związku z powyższym nie podlega zwrotowi.


8. Umowa pomiędzy Klientem i AIKON zostaje zawarta w momencie zaksięgowania zaliczki, o której mowa w cz. III pkt. 3 ppkt. b OWSiD zgodnie z przekazaną Ofertą.


9. AIKON nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Produktów wg. wytycznych Klienta, zgodnie z wymaganiami oraz na podstawie dostarczonych przez Klienta wzorów co do zamierzonego sposobu użytkowania, przeznaczenia, funkcjonalności itp. AIKON nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich lub praw objętych własnością przemysłową wobec osób trzecich, a wszelkie jakiekolwiek w tym zakresie roszczenia skierowane do AIKON obciążają Klienta


IV.  PŁATNOŚCI


1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za Zamówienie w następujący sposób:

a.  50 % wartości Zamówienia jako zaliczka, na podstawie informacji mailowej przekazanej przez przedstawiciela AIKON,
b. pozostałe 50 % ceny określonej w Zamówieniu, przed wysyłką Produktów do Klienta. Po zaksięgowaniu ostatniej płatności Klient będzie informowany na bieżąco o statusie Zamówienia i terminie dostawy.


2. Wpłacona zaliczka jest bezzwrotna i przepada na rzecz AIKON w przypadku  uruchomienia produkcji i rezygnacji Klienta z Zamówienia lub w przypadku braku możliwości wydania towaru z powodu braku zapłaty płatności wskazanej w cz. IV pkt. 1 ppkt. b OWSiD.


3. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest wskazać numer Oferty, której dotyczy płatność.


4.  Zakupione Produkty przechodzą na własność Klienta z chwilą zaksięgowania ostatniej płatności na rachunku AIKON (Część IV pkt.1 b OWSiD).


5. W przypadku, gdy Klient nie posiada aktywnego NIP-u Unii Europejskiej (NIP-UE), AIKON doliczy VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.


6.  Terminem zapłaty za Zamówienie uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym AIKON.


7. Jeśli Klient nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań wynikających ze złożonego Zamówienia przez co najmniej 90 dni licząc od daty złożenia Zamówienia, AIKON skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.


8. W przypadku braku kontaktu z Klientem, AIKON jest uprawniony zamknąć realizację Zamówienia, rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz zatrzymać zamówiony towar na magazynie. W takiej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego.  


9. Niezależnie od postanowień wskazanych powyżej, w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, AIKON jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.


V.  DOSTAWA


1. AIKON dostarczy Produkty zakupione na podstawie Zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Klienta w Ofercie.


2. Warunkiem potwierdzenia terminu dostawy jest zaksięgowanie na rachunku bankowym AIKON opłaty końcowej za Zamówienie, wskazanej w cz. IV pkt. 1 ppkt.b OWSiD.


3. Miejsce rozładunku powinno umożliwiać swobodny dojazd samochodu ciężarowego oraz posiadać plac do rozładunku. Klient zobowiązany jest przed akceptacją  Oferty poinformować AIKON o wszelkich przeszkodach utrudniających dostawę  (np. wąskie ulice, zakazy ruchu dla ciężarówek, stromy podjazd itp.).


4. Zakupiony Produkt dostarczany jest na drewnianych paletach jednorazowych, które pozostają u Klienta.


5.  AIKON nie zapewnia wózka widłowego i podnośnika przy dostawie Produktu.

6. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić ludzi i sprzęt niezbędny do rozładunku Produktów wskazanych w Zamówieniu. Kierowcy dostarczający Produkty nie rozładowują towaru.


7. W przypadku braku odbioru przez Klienta dostawy Produktów lub nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy, AIKON jest uprawniony obciążyć Klienta kosztami postoju  kierowcy albo kosztami powrotu  kierowcy z zamówionymi przez Klienta Produktami do Polski wg. stawek wyliczonych przez AIKON.


8. W przypadku braku odbioru przez Klienta dostawy Produktów w ciągu 14 dni od momentu  poinformowania o pierwszym terminie dostawy, AIKON jest uprawniony do naliczenia opłaty za magazynowanie Produktu wg. stawki 15 euro za stojak za każdy dzień magazynowania  nieodebranych Produktów. Po upływie 30 dni zastosowanie będzie mieć przepis zawarty w cz.IV pkt. 8 OWSID.


9. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta w chwili wydania go przewoźnikowi z magazynu AIKON.  Klient ponosi odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie towaru przy rozładunku.


10. Dowodem dostawy jest dokument WZ oraz CMR wystawiony przez AIKON i podpisany przez Klienta.


11. Klient jest zobligowany do sprawdzenia dostarczanego towaru w momencie jego odbioru pod kątem ilościowym oraz uszkodzeń mechanicznych. Ewentualne niezgodności należy zgłaszać kierowcy pisemnie, a w szczególności wpisać w dokumencie CMR.


12. Warunkiem przyjęcia reklamacji dot. uszkodzeń Produktów jest szczegółowe opisanie wykrytej wady w dokumencie CMR i wysłanie do AIKON mailem zdjęć uszkodzonego elementu.


13. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne i wady widoczne produktu zgłaszane po montażu nie będą uznawane.


14. AIKON nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej oraz osób trzecich tj. np. kontrahentów Klienta.


15. Termin na rozpatrzenie reklamacji dla AIKON wynosi 21 dni. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się możliwość zapoznania się Klienta z rozstrzygnięciem sprawy przez AIKON. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy  rozpatrzenie reklamacji wynika ze skomplikowania sprawy lub wymaga dodatkowego wyjaśnienia. W takiej  przypadku AIKON poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie reklamacji.


VI. GWARANCJE


1. Szczegółowy zakres gwarancji Produktów określa Karta Gwarancyjna AIKON, która jest integralną częścią OWSiD. Karty gwarancyjne zostaną przesłane mailowo przez AIKON na prośbę Klienta.

2. W okresie gwarancji odpowiedzialność AIKON z tytułu rękojmi jest wyłączona.


VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. W sytuacji, kiedy AIKON nie będzie mógł zrealizować umowy w całości lub w części, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez AIKON Zamówienia, po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta. AIKON nie ponosi odpowiedzialności za powstałą w związku z tym szkodę.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Strony będą niezwłocznie informowały się o wszelkich zmianach w adresach. Do momentu przesłania zawiadomienia o zmianie adresu, wszystkie pisma i dostawy przekazane na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone skutecznie.


2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać pomiędzy stronami, a wynikających z OWSiD i zawartych Zamówień, będzie wyłącznie prawo polskie.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskie tj. w szczególności Kodeksu Cywilnego.


4. Nieważność któregokolwiek z postanowień OWSiD, z np. uwagi na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.


5. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania OWSiD rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd właściwy ze względu na siedzibę AIKON tj. Sąd w Bytomiu (Polska).


6.  AIKON zastrzega sobie prawo do zmiany OWSiD w każdym momencie. Wszelkie zmiany OWSiD obowiązują od dnia wskazanego w niniejszym dokumencie z tym zastrzeżeniem, że do Zamówień złożonych przez Klienta postanowienia OWSiD będą obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia.