Polityka Prywatności Aikon Distribution Bieg Żmuda sp.k.

Administratorem strony https://www.aikondistribution.pl jest Aikon Distribution Bieg Żmuda sp.k., ul. Łagiewnicka 25, 41-902 Bytom (Polska), posiadająca NIP: 6263015025 (zwana  dalej „ Aikon” lub „ Administrator”).

1. Cel Polityki

  1. Polityka obowiązuje w stosunku do:
  2. a. wszystkich witryn internetowych Aikon w domenie aikondistribution.pl,
  3. b. aikondistribution.de, aikondistribution.it, aikondistribution.fr, aikondistribution.com (dalej „witryny AIKON”).
  4. c. danych pracowników (zwani dalej „ pracownicy”),
  5. d. danych klientów, dostawców, kontrahentów ( zwani dalej „ współpracownicy”),
  6. e. danych kandydatów do pracy (zwani dalej „ kandydaci”.,

Aikon deklaruje działanie swojego przedsiębiorstwa i funkcjonowanie witryn zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wymienionymi poniżej:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119/1) zwane dalej RODO;

2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);

3) ustawa  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

2. Gromadzenie danych

Mając na uwadze poszanowanie prywatności danych pracowników, współpracowników, kandydatów a także użytkowników odwiedzających witryny Aikon, informujemy jak poniżej. 

Dane użytkowników witryn Aikon są gromadzone w aplikacjach, systemach informatycznych używanych przez Aikon, wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów sprawnego i poprawnego administrowania witrynami Aikon. Dane użytkowników witryn Aikon są przechowywane przez okres 20 lat. Oznacza to, że nie zabiegamy o identyfikację użytkowników witryn Aikon, nie przekazujemy żadnych danych identyfikacyjnych do jakiejkolwiek strony trzeciej, ani nie wykorzystujemy uzyskanych danych do żadnych innych celów. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dokładny wykaz informacji przechowywanych jest następujący:

1) adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów;

2) czas nadejścia zapytania;

3) czas wysłania odpowiedzi;

4) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS;

5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do witryny Aikon nastąpiło przez odnośnik;

6) informacje o przeglądarce użytkownika;

7) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.

Dane pracowników, współpracowników, kandydatów gromadzone są w systemach informatycznych używanych przez Aikon, a także w siedzibie Aikon na nośnikach papierowych. Dane pracowników, współpracowników i kandydatów są przetwarzanie na podstawie zgody, lub ich przetwarzanie wynika z obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane współpracowników są przetwarzane w celu realizacji zamówień, w celu przekazywania informacji o Aikon, przesyłania newslettera (patrz pkt. 4). Dane współpracowników są przetwarzanie wyłącznie dla celów wskazanych powyżej. Szczegółowy sposób, środki przetwarzania danych i innych procedur dot. ochrony danych pracowników, współpracowników i kandydatów określają klauzule informacyjne przekazywane przez Aikon każdej grupie podmiotów osobno, a także wewnętrznie obowiązująca Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Aikon. 

Ponadto Aikon powierza przetwarzanie danych firmom stale obsługującym Aikon, zawierając z tymi firmami stosowne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

3. Zakres przetwarzanych danych, odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Przetwarzanie danych osobowych współpracowników obejmuje dane:
• Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy
• podane przez współpracownika adresy e-mail i numery telefonów komórkowych

Zakres przetwarzania danych pracowników i kandydatów znajdują się w osobnej klauzuli.

4. Wykorzystywanie danych

Gromadzone dane mogą być kojarzone z adresami IP przeglądającymi witryny Aikon, zgodnie z pkt. 2 powyżej. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane oraz czy struktura witryn Aikon nie zawiera błędów. Zebrane logi przechowywane są przez okres 20 lat, jako materiał pomocniczy służący do administrowania witrynami Aikon. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania witrynami Aikon. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i dopasowaniu strony do potrzeb klientów. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witryny Aikon.  Dodatkowo powierzone przez użytkowników dane są wykorzystywane w prowadzonych działaniach marketingowych np. newsletter. W wypadku wysyłki newslettera,  dane zbierane są na podstawie odrębnej zgody wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej. W każdej chwili podmiot otrzymujący newsletter może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez wysłanie e-maila zwrotnego o treści NIE lub kliknięcia w link dezaktywujący newsletter.

5.  Uprawnienia użytkownika

Niezależnie od sposobu wykorzystania danych, o którym mowa w pkt. 3 Polityki, mogą zaistnieć okoliczności, w których to inne, niż określone w pkt. 2 Polityki, informacje dotyczące pracowników, współpracowników, kandydatów, użytkowników witryn Aikon, w tym dane osobowe, będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach pracownik, współpracownik, kandydat użytkownik witryn Aikon zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji, w tym danych osobowych oraz o celu ich wykorzystania. Pracownik, współpracownik, kandydat, użytkownik witryn Aikon ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Nie mniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której użytkownik zainteresowany będzie otrzymaniem informacji dotyczących realizacji usług, zdarzenia określonych w ramach witryn Aikon (np. otrzymanie informacji na temat oferowanego produktu, oferty, uruchomienia programu stażowego, procesu rekrutacji, itp.) lub będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.

Tym samym współpracownik, kandydat, użytkownik witryn Aikon może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe i w jakim celu będą gromadzone, wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Udostępnione dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu udostępnienia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W sytuacji, w której współpracownik, użytkownik witryn Aikon ujawni w formularzu/ankiecie, newsletterze,  dane osobowe osoby trzeciej, przyjmuje się, że użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił. Uprawnienia pracowników dotyczących ich danych osobowych zawarte są w odrębnej klauzuli informacyjnej przekazywanej pracownikom Aikon. 

Współpracownikom, kandydatom do pracy, użytkownikom witryn Aikon, przysługuje prawo:

1) do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;

2) dostępu do danych – użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;

3) do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;

4) do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli użytkownik ma wątpliwości, czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;

5) do przenoszenia danych – użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;

6) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;

7) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.

8) dane osobowe będą przechowywane przez czas jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody a po jej odwołaniu mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Aikon roszczeń,

9) przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec osób.

Udostępnienie danych:

Aikon z zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których Aikon posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych. Dane mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dostęp do danych mogą uzyskać podmioty, z których usług korzysta Aikon w celu świadczenia usług  W takich przypadkach Aikon zawarła z tymi podmiotami umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób  nieuprawnionych. Przetwarzane  dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

6. Pliki cookie w witrynach Aikon

Witryny Aikon korzystają z tzw. cookies („ciasteczek”), czy też innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies, czyli informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkowników odwiedzających witryny Aikon. Cookies są automatycznie pobierane i wykorzystywane przez witryny Aikon, przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowego użytkownika witryn Aikon. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach witryn Aikon ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w witrynach Aikon nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników witryn Aikon. Witryny Aikon wykorzystują:

1) sesyjne pliki cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów witryn Aikon;

2) trwałe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu użytkownika witryn Aikon przez czas określony w tych plikach cookies. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.

3) cookies podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników.

Witryny Aikon stosują cookies, w celu:

1) świadczenia usług;

2) dostosowania zawartości witryn Aikon do urządzenia końcowego użytkownika, w tym do wykorzystywania programów wykorzystujących usługę analizy ruchu w sieci np. Google Analytics, zapamiętywania indywidualnych ustawień użytkownika i optymalizacji korzystania z witryn Aikon;

3) poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z witryn Aikon;

4) uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność witryn Aikon

5) utrzymania sesji użytkownika (dotyczy witryn Aikon z opcją logowania się użytkowników), aby użytkownik nie musiał, na każdej stronie witryny Aikon ponownie wpisywać loginu i hasła;
6) umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności witryn Aikon (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na “żądanie” Użytkownika).

Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika witryn Aikon, nie przetwarzają danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Użytkownik w każdym momencie może całkowicie wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies.

W przypadku wyłączenia, może to wpłynąć na wygodę korzystania z witryn Aikon, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki. Brak zmiany ustawień domyślnych w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Aikon będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp. Brak dokonania zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików cookies i korzystanie z witryn Aikon oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

7. Odnośniki do innych stron

Witryny Aikon zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko witryn Aikon.

8. Wykorzystanie  kanałów społecznościowych

Informujemy, iż korzystamy z kanałów społecznościowych i oferowanych przez  nich funkcji: jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, subskrypcja profilu społecznościowego, wtyczki udostępnione przez serwisy społecznościowe. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak YouTube, Google+, Pinterest, Facebook. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych  dotyczących korzystania przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających  ochronę prywatności użytkowników zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

1) Google +, You Tube, Facebook:

W przypadku, gdy użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie wizyty na witrynie Aikon  bezpośrednio  profilowi użytkownika w danym serwisie społecznościowym, to przed wizytą w witrynie Aikon należy się wylogować z tego serwisu. Dodatkowo w celu całkowitego uniemożliwienia załadowania na stronie wtyczek należy stosować odpowiednie rozszerzenia w przeglądarce użytkownika, np. blokowanie skryptów.

9. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych współpracowników  jest niezbędne w celu realizacji zamówień, dostawy, usługi.  Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością współpracy z Aikon.
Podanie danych osobowych przez kandydatów odbywa się na podstawie przepisów prawa w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy oraz na podstawie zgody w zakresie, w jakim nie wynika to z przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z artykułem 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, kandydat zobowiązany jest podać swoje konkretne dane osobowe, takie jak data urodzenia, wykształcenie, historia zatrudnienia, w celu wzięcia udziału w naszych procesach rekrutacyjnych. Kandydat nie ma obowiązku przekazywania dodatkowych danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli kandydat nie chce udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych.

10. Dane kontaktowe

Wszelką korespondencję oraz oświadczenia  w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych należy kierować w formie e- mail: rodo@aikondistribution.pl  lub pisemnie na adres: Aikon Distribution Bieg Żmuda sp.k., ul. Łagiewnicka 25, 41-902 Bytom (Polska).

11. Zmiana Polityki

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.Bytom, 25.05.2018r.


Ochrona danych osobowych (klauzula w umowach z danymi kontaktowymi)

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe). Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z dnia 24.05.2018 r. – poz. 1000] oraz przepisami RODO.

4. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy,
o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

5. Ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy,  chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń to jest maksymalnie do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy
w Aikon Distribution Bieg Żmuda sp.k.1. Administratorem  Pana/Pani danych osobowych jest:  Aikon Distribution Bieg Żmuda sp.k. ,ul. Łagiewnicka 25 , 41-902 Bytom, Polska, NIP: PL6263015025,  dalej jako:  Administrator lub AIKON.

2. Kontakt z Administratorem: jest możliwy: za pomocą e-maila: rodo@aikondistribution.pl lub pisemnie: Aikon Distribution Bieg Żmuda sp.k. ,ul. Łagiewnicka 25 , 41-902 Bytom.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji rekrutacji na określone stanowisko pracy oraz przyszłych procesów rekrutacji.

4. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: rodo@aikondistribution.pl lub pisemnie: Aikon Distribution Bieg Żmuda sp.k.,ul. Łagiewnicka 25 , 41-902 Bytom.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Administratora lub do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody, zaś po zakończeniu realizacji celów rekrutacyjnych dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora  w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy licząc od momentu ich otrzymania przez AIKON, na co kandydat wyraża zgodę poprzez wysłanie CV lub innego dokumentu na podstawie, którego udostępni AIKON swoje dane osobowe w celach rekrutacyjnych. 

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Aikon Distribution Bieg Żmuda sp.k.,ul. Łagiewnicka 25 , 41-902 Bytom, Polska, NIP: PL6263015025, w związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora czyli ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).